PROGRAM WYCHOWAWCZY


 

 

 

 

 


PROGRAM WYCHOWAWCZY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO

W Wiśniowym Sadzie

w Barlinku

 

 

Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy,

Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób.

Straty tego czasu nie da się odnowić.

Montessori

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek oświatowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1214.)
 • Koncepcja pracy przedszkola
 • Statut Przedszkola

 

 1. Wstęp

 W czasach panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. Dobre wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Człowiek w pierwszym okresie życia jest istotą amoralną. Najważniejsze jest dla niego zaspokojeniem własnych potrzeb. Aby mógł funkcjonować w społeczeństwie jako istota społeczna musi zostać poddany procesowi socjalizacji, który dokonuje się stopniowo poprzez nieustanne gromadzenie doświadczeń, głównie w kontaktach społecznych.

Ogromne znaczenie dla społecznego rozwoju dziecka mają kontakty z rówieśnikami. Dzięki nim dziecko uczy się dostosować swoje zachowania, życzenia, pragnienia do potrzeb innych ludzi. Dla kształtowania tych społecznych umiejętności ogromne znaczenie ma wychowanie przedszkolne. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat.

Do nauczycieli należy uczenie norm i zasad współżycia w grupie oraz dostosowanie się do ustalonych i akceptowanych społecznie a jednocześnie wspieranie indywidualnego rozwoju i stworzenie sytuacji, w której dziecko staje się świadome swoich praw i umie ich bronić.. oba te cele, czyli rozwój indywidualny i przystosowanie do życia w społeczeństwie często stają wobec siebie w konflikcie. Zadaniem przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi, aby nabyły w takim stopniu w jakim potrafią i są gotowe umiejętności do życia w społeczeństwie. Musimy nauczyć dzieci umiejętności pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, własnego szczęścia z interesami i szczęściem innych. Dzieci przychodzące do przedszkola mają już przyswojone pewne określone sposoby współżycia społecznego, nie zawsze prawidłowe i pożądane. Ich łagodzeniu i korygowaniu służą jasno określone i możliwe do realizacji reguły normujące zasady współżycia w grupie sformułowane w postaci nakazów, zakazów, regulaminów. Rolą nauczyciela jest dostarczanie dzieciom prawidłowego wzoru. Wiele przekazywanych dzieciom wartości o charakterze ogólnoludzkim ma dla nich wymiar abstrakcyjny. Zadaniem nauczyciela jest ich przybliżanie oraz niesienie pomocy w ich rozumieniu. Zmiany dokonujące się w osobowości dziecka, które zachodzą pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, wewnętrznych i możliwości rozwojowych, czynią je zdolnym do uczestnictwa w życiu i działalności społeczeństwa. Z uwagi na to, rozwijanie zachowań prospołecznych powinno być konsekwentne i systematyczne przez cały okres pobytu w przedszkolu we współpracy z domem rodzinnym. Odpowiednie środowisko wychowawcze opiera się na podstawowych elementach wychowania, którymi są wiedza i zrozumienie (by dzieci rozumiały i podejmowały właściwe decyzje), równowaga i stabilizacja (by umiały w pędzącym świecie znaleźć równowagę), bezwarunkowa miłość i akceptacja (by miały poczucie komfortu i bezpieczeństwa), inspiracja i kształtowanie pozytywnych postaw (by miały na czym budować swoją przyszłość, dążenia do osiągania sukcesu) oraz więzi rodzinne i społeczne (by czuły się do kogoś przynależne). Istotnym jest, by każdy nauczyciel był świadomy swojej roli i odpowiedzialności w procesie wychowania małego dziecka.

 

 

  III. Charakterystyka programu

Program wychowawczy stworzony jest na bazie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten ma na celu wspomagać pracę nauczycieli i wspierać działania wychowawcze rodziców.

Celem programu jest także zagwarantowanie dzieciom realizacji ich praw a przede wszystkim prawa do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, przedszkolaka, ucznia, kolegi.

Celem programu jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.

Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Program wychowawczy jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Program ten jest opracowany na podstawie wieloletnich obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci.

Na treści zawarte w programie miały także wpływ oczekiwanie i potrzeby lokalnego środowiska. W pracy wychowawczej wykorzystywane metody, środki i rozwiązania są dostosowane do etapu rozwojowego wychowanków.

 

Warunki realizacji programu

 

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych
 • uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

 

życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych
 • uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

 

 

Cele i zadanie pracy wychowawczej

 

Nadrzędnym celem pracy wychowawczej przedszkola jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, duchowego, osobowościowego i moralnego dziecka poprzez zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności i wolności, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Celem wychowania przedszkolnego jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w powiązaniu ze środowiskiem społeczno–kulturowym i przyrodniczym.

 

Cele główne:

1.Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych oraz kulturalnych.

3.Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

4.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

5.Wychowanie dziecka otwartego na autokreację i odnoszenie sukcesu w dalszej edukacji, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej;

6.Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe:

 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 • akceptowanie drugiego człowieka,
 • rozróżnianie dobra od zła,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • pomaganie sobie nawzajem,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
 • stosowanie się do umów ustalonych w grupie – Kodeksu Przedszkolaka,
 • kształtowanie samodzielności,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
 • dbanie o dobro własne i innych,
 • odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
 • używanie form grzecznościowych,
 • kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
 • dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.
 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych, np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
 • uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
 • uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

 

 

Zadania wychowawcze:

 • dążenie do eliminowania zachowań agresywnych poprzez kształtowanie postaw asertywnych, naukę rozwiązywania konfliktów
 • budowanie poczucia własnej wartości (wzmacnianie)
 • zapewnienie nietykalności osobistej
 • poszanowanie własności osobistej każdego człowieka
 • wychowanie i kształcenie dzieci w umiłowaniu ojczyzny i szacunku dla drugiego
 • człowieka
 • kształtowanie postawy przyjaźni i tolerancji miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
 • kształtowanie postaw i zachowań akceptowanych społecznie
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
 • rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu, kształtowanie
 • zachowań proekologicznych, doskonalenie nawyków higienicznych, kulturalnych
 • i sprawności samoobsługowych
 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych stanów emocjonalnych

 

Zadania ogólne dla nauczycieli

 • Tworzenie sytuacji umożliwiających rozwój wszystkich sfer osobowości;
 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie
 • poprzez wspólną zabawę, naukę, rozwiązywanie zadań, problemów, współdziałanie
 • Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji reagowania emocjonalnego,
 • właściwe wyrażanie swoich opinii, sądów, emocji.

Zadania przedszkola jako środowiska oddziaływań wychowawczych względem swoich wychowanków.

 • Opieka nad wszechstronnym, harmonijnym rozwojem dziecka przedszkolnego;
 • Ochrona i opieka nad dzieckiem oraz oddziaływania wychowawcze przygotowujące
 • do samodzielnego funkcjonowania w środowisku;
 • Koordynacja oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola,
 • środowiska rówieśniczego.

 

Formy realizacji

 

Zadania i zasady zawarte w programie realizowane będą poprzez następujące działania:

 • opracowanie i realizację planu pracy wychowawczo – dydaktycznej w danym roku szkolnym
 • umieszczanie w planach pracy nauczycieli problematyki dotyczącej kształtowania pozytywnych zachowań dzieci
 • realizację przez nauczycieli zawartych w planach pracy treści poprzez zabawy i inne formy aktywizujące działania dzieci i rodziców
 • opracowanie i realizacja harmonogramu uroczystości przedszkolnych
 • opracowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci
 • opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • informacje na gazetce przedszkolnej dla rodziców
 • realizacja wybranych programów wychowania przedszkolnego
 • opracowywanie i wdrażanie innowacji i własnych programów autorskich
 • przeprowadzanie z dziećmi zabaw integracyjnych, tematycznych, dydaktycznych,  konstrukcyjnych, ruchowych, relaksacyjnych
 • organizowanie wystawek prac dziecięcych
 • zaznajamianie dzieci z literaturą dziecięcą
 • organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców
 • uczestniczenie dzieci w uroczystościach przedszkolnych, konkursach, koncertach

 

Metody pracy wspomagające realizację zagadnień w zakresie oddziaływań wychowawczych

 

 • Gry symulacyjne;
 • Gry i zabawy tematyczne i dowolne;
 • Historyjki obrazkowe, puzzle tematyczne;
 • Dyskusje z grupą przy ilustracjach;
 • Opowiadania, baśnie, legendy, czytanki;
 • Drama;
 • Scenki rodzajowe;
 • Twórczość dziecięca;
 • Treningi umiejętności;
 • Spotkania poznawcze;
 • Doświadczanie, rozwiązywanie problemów;
 • Wycieczki tematyczne;
 • Wyjazdy: wycieczki po regionie.

 

 

VII. Zasady

 

Tworząc program wychowawczy przedszkola należy się kierować poniższymi zasadami:

 

 • zasada dobra dziecka, zgodnie z którą, wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka,
 • zasada równości, zgodnie z którą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, niezależnie od stanu psychicznego, fizycznego, materialnego, są traktowane tak samo,
 • zasada ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zgodnie z którą zadaniem przedszkola jest działanie mające na celu uświadomienie rodzicom ich roli w wychowywaniu dziecka i pozyskanie rodziców do współpracy.

 

 

Gromadząc informacje o stanie rozwoju dziecka kierujemy się zasadami :

 

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowaniu
 • jego rozwoju w sposób wypracowany przez nauczycieli
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, teczkach
 • indywidualnych, innych dokumentach wypracowanych przez nauczycieli
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach
 • grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy
 • nauczyciela lub rodzica, warsztatach.
 • na życzenie rodziców nauczyciel zobowiązany jest napisać opinię o aktualnych osiągnięciach dziecka
 • rodzice mają możliwość uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz mogą skorzystać z pomocy logopedy

 

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka opierają się na:

 • przekazywaniu rodzicom (opiekunom) rzetelnej informacji na temat postępów
 • dziecka, jego zachowania oraz ewentualnych niepowodzeń
 • włączaniu rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz placówki
 • na szerzeniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • poznawaniu sytuacji i warunków domowych dziecka oraz potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
 • informowaniu rodziców o osiągnięciach jak również negatywnych zachowaniach dziecka
 • w przypadku negatywnych zachowań dziecka, wskazywanie na konkretne zachowanie, a nie ocenianie go
 • tworzeniu pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka

 

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym opierają się na:

 • propagowaniu idei integracji dzieci ze środowiskiem społecznym (inne przedszkola,
 • szkoły, instytucje kulturalno – oświatowe i inne)
 • podtrzymywaniu tradycji organizowania imprez o charakterze lokalnym
 • współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, szkołami, władzami
 • samorządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi placówkę w organizowanych przez nią akcjach, festynach, uroczystościach
 • włączaniu się w różnorodne imprezy kulturalne, konkursy organizowane na terenie miasta

 

VIII. Cechy nauczyciela wychowującego

 

Do cech nauczyciela wychowującego należy:

 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej
 • osobowości
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi
 • pomaganie dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,,Ja”
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dokonywanie wyboru
 • oraz przeżywanie efektów własnych działań, wdrażanie do zachowań społecznie
 • akceptowanych
 • poszerzanie zakresu swoich kompetencji wychowawczych
 • poznawanie środowiska rodzinnego dziecka, szczególnie oczekiwań rodziców wobec
 • przedszkola
 • stwarzanie bezpiecznej dla dziecka atmosfery warunkującej zdrowie fizyczne
 • i psychiczne
 • kształtowanie powszechnie uznanych postaw zgodnych z wartościami: miłość, dobro,
 • piękno, prawda
 • stosowanie metod wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania
 • wychowanków
 • eliminowanie zachowań niepożądanych,
 • współdziałanie z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • wzajemnie wspieranie swoich działań w ramach współpracy koleżeńskiej
 • pełnienie roli inspirującej i integrującej proces wychowawczy
 • respektowanie prawa rodziców do głosu w ważnych sprawach związanych
 • z dzieckiem
 • dotrzymywanie umów, tajemnic, przyrzeczeń
 • poznanie i przestrzeganie praw dziecka
 • kreatywność i otwartość

 

Prawa Dziecka

 

Od dawna wiadomo jak ogromny wpływ na życie człowieka wywiera wiek przedszkolny. Dlatego też właśnie w tym okresie każda jednostka powinna być traktowana jako odrębna osoba, którą charakteryzuje tylko jej właściwy rytm i tępo rozwoju. Rozwój poszczególnych sfer, tj. motoryki, percepcji mowy, myślenia, emocji i kontaktów społecznych może również być odmienny dla każdego dziecka. Zgodnie z założeniami programu wychowania w przedszkolu, dziecko powinno być traktowane w procesie wychowania jako rozwijający się podmiot. O podmiotowości dziecka w procesie wychowania mówi się ostatnio bardzo wiele i różne są na ten temat poglądy. W założeniu ma to być adaptacja prawa dziecka do samostanowienia, tworzenia wokół niego odpowiednich warunków, organizowania profesjonalnego procesu edukacyjnego, któremu poddane będzie dziecko w trosce o jego dobro. Różnie jednak pojmowana jest podmiotowość dziecka i różnie nauczyciele realizują jej wartość w praktyce. Do tego, aby nauczyciel mógł traktować dziecko podmiotowo w procesie wychowawczym, najpierw on sam musi czuć się podmiotowo w swojej roli. Zachowanie podmiotowości przez nauczyciela i wychowanka we wspólnie realizowanym zadaniu jest działaniem wymagającym wiedzy, samokontroli i umiejętności respektowania siebie nawzajem.

Im wcześniej dziecko spotyka się z wartościami wyższymi takimi jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej podlega procesowi socjalizacji. Uczenie poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych, jest elementem wychowania przygotowującego do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Spośród wielu praw dziecka gwarantowanych w programie wychowawczym przede wszystkim należy wymienić:

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów,
 • prawdo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych
 • i wszelkiego okrucieństwa,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do godności i nietykalności osobistej.

 

Normy zachowań obowiązujących w naszym przedszkolu

 

Normy zachowania się podczas posiłków

 • siedzimy na krześle przysuniętym blisko do stołu i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust,
 • jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy,
 • jemy powoli (szybkie zjadanie – połykania jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie),
 • w trakcie jedzenia staramy się zachować czystość wokół talerza i na stole,
 • sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według
 • ustalonych wzorców,
 • podchodząc od stołu, wstajemy cicho i lekko odsuwamy krzesło, odchodząc stawiamy
 • je z powrotem w to samo miejsce i mówimy „dziękuję”.

 

Normy zachowania się w łazience

Mycie rąk:

 • myjemy ręce:
 • zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu,
 • zawsze po wyjściu z toalety,
 • zawsze po powrocie z podwórka.

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 • korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
 • zawsze spłukujemy po sobie wodę.

 

Normy zachowania się w szatni:

 • starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce,
 • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie –

jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki),

 • po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepujemy buty z piasku,

błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę,

 • przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy
 • ubieraniu),
 • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

 

Normy zachowania się w sali zabaw:

 • używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • nie biegamy w sali,
 • dzielimy się zabawkami,
 • staramy się mówić umiarkowanym głosem,
 • sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce.
 • Śmieci i papierki wyrzucamy do kosza.

 

Normy zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:

 • bezpiecznie korzystamy z urządzeń terenowych,
 • nie popychamy innych,
 • nie bijemy się,
 • pomagamy młodszym kolegom,
 • nie oddalamy się z terenu ogrodu,
 • słuchamy poleceń nauczyciela.

 

Normy zachowań podczas wycieczek i spacerów:

 • idziemy kolejno parami,
 • nie popychamy się,
 • uważnie słuchamy,
 • przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

 

Normy zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

 • zajmujemy wyznaczone miejsce,
 • witamy się z gośćmi ,
 • uważnie słuchamy,
 • żegnamy się z gośćmi,
 • wychodzimy w ustalonej kolejności.

 

Kodeks przedszkolaka

 

 • Umiem wybaczać.
 • Szanuję uczucia innych.
 • Pogodny i roześmiany przychodzę do Przedszkola.
 • Jestem miły i uprzejmy wobec kolegów i dorosłych.
 • Troszczę się o zdrowie swoje i innych.
 • Pamiętam o ważnych słowach: proszę, dziękuję ,przepraszam.
 • Pomagam młodszym przedszkolakom.
 • Mówię umiarkowanym głosem.
 • Potrafię bezpiecznie korzystać ze sprzętu i zabawek.
 • Znam zasady poruszania się po budynku i po placu zabaw.
 • Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym; umiem dzielić się zabawkami.
 • Pamiętam o konsekwencjach swojego działania.
 • Szanuję swoją własność.
 • Słucham co mówią inni.
 • Uczę się oceniać swoje zachowanie, swoją pracę, swoją zabawę.
 • Zwracam się z problemami do nauczyciela.
 • Nie jestem agresywny; nie biję rówieśników.
 • Mówię o swoich odczuciach okazuję je.
 • Nie obrażam się na innych.
 • Spożywam przygotowane dla mnie posiłki.

 

XII. W naszym przedszkolu:

 

DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

RODZICE:

 1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 4. Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco – wychowawczej i zarządzania placówką.

 

NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.
 13. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

 

XIII. Spodziewane efekty realizacji programu

 

Miarą osiągnięć wynikających z realizacji programu będzie:

 1. 1. Dziecko, które:
 • jest ciekawe świata (rozbudzone poznawczo)
 • zna zasady i normy zachowania obowiązujące w przedszkolu
 • zdaje sobie sprawę z tego co zagraża zdrowiu i sprzyja jego zachowaniu
 • przestrzega poleceń nauczyciela
 • jest samodzielne w zakresie samoobsługi, szanuje swoją i cudzą własność
 • jest świadome ponoszenia konsekwencji złego zachowania
 • podejmuję próbę samooceny
 • rozumie różnicę pomiędzy dobrem i złem

 

 1. Zadowolenie nauczycieli wynikające z faktu:
 • bliższego kontaktu z dzieckiem, traktowania go podmiotowo
 • jednolitego oddziaływania wychowawczego wszystkich nauczycieli
 • osiągania dobrych efektów wychowawczych
 • wzrostu poziomu umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych

 

 1. 3. Poprawna współpraca z rodzicami:
 • rodzice poczują się gospodarzami przedszkola, osobami mającymi wpływ na

funkcjonowanie placówki

 • podejmują stałą współpracę z nauczycielami
 • będą inicjatorami akcji i uroczystości na rzecz wychowania i dobrego funkcjonowania

placówki w środowisku

 

 

XIV. Ewaluacja

 

 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na radzie pedagogicznej .
 2. W ewaluacji uwzględnia się opinię nauczycieli przedszkola, wytwory dzieci.
 3. Sposoby ewaluacji:
 4. Analiza dokumentów:
 5. Księga protokołów rady pedagogicznej,
 6. Plany miesięczne poszczególnych grup,
 7. Arkusze obserwacji, dzienniki,
 8. Twórczość/prace dzieci.

 

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola – kilka praktycznych rad:

 

 • bądźcie konsekwentni, róbcie to, co mówicie i mówcie o tym, co robicie,
 • bądźcie świadomi tego, czego uczycie,
 • bądźcie żywym przykładem właściwego działania,
 • bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci,
 • dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości,
 • połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i umiejętności,
 • stwórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku,
 • nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność, zmiany

wymagają czasu.

 

XVI. Uwagi końcowe:

 

 1. Za realizację programu wychowawczego przedszkola odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele
 2. Realizacja zadań wychowawczych odbywa się przy współpracy rodziców.
 3. Zasady współpracy określa niniejszy program oraz Statut Przedszkola.