Koncepcja pracy Przedszkola


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Misją przedszkola jest zapewnienie dzieciom wychowania i edukacji opartych na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori, wspieranie ich w dążeniu dosamodzielności, współpracy w grupie, tolerancji.

.  

NASZYM PRIORYTETEM JEST:

– budowanie poczucia własnej wartości i szacunku wobec innych
– wspieranie zamiłowania do poznawania świata i uczenia się
– rozwijanie wrażliwości na środowisko i przyrodę
– stymulowanie rozwoju kultury fizycznej
– udział w wydarzeniach kulturalnych


.  

CHARAKTERYSTYKA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO
W WIŚNIOWYM SADZIE
w BARLINKU

 

BAZA PRZEDSZKOLA      

Niepubliczne Przedszkole Językowe W Wiśniowym Sadzie w Barlinku jest usytuowane w 2 budynkach: przy ulicy Stodolnej 8 i Gorzowskiej 41.

Budynek przy ulicy Stodolnej jest dwukondygnacyjny, o konstrukcji z cegieł, ocieplony z zewnątrz. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Stodolnej.

Wejście do budynku znajduje się na parterze posiadającym korytarz, stanowiący drogę komunikacyjną pomiędzy klatką schodową i wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi się na tej kondygnacji. Znajdują się tu pomieszczenie biurowe dyrekcji i administracji, sala lekcyjna oraz kuchnia z zapleczem. Pozostałe sale lekcyjne zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku (poddasze).

Budynek przy ulicy Gorzowskiej jest również dwukondygnacyjny ale przedszkole jest usytuowane na parterze. Znajdują się tutaj 2 sale lekcyjne z łazienkami dla dzieci, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli z toaletą, kuchnia w której przygotowywane są śniadania i podwieczorki i wydawane obiady. Z kuchnią sąsiaduje zmywalnia.

Wszystkie pomieszczenia w obu budynkach spełniają wymagania rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) oraz przepisów przeciwpożarowych dotyczących szkół i placówek oświatowych.

Sale lekcyjne w obu budynkach posiadają właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne oraz są odpowiednio wentylowane. Schody na ulicy Stodolnej i ciągi komunikacyjne w obu przedszkolach, posiadają zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego przedszkola oznakowania dróg ewakuacyjnych. Biegi schodów oznaczone są barwami bezpieczeństwa.

Pomieszczenie biurowe, sale lekcyjne oraz pozostałe pomieszczenia, wyposażone są w dostateczną ilość środków gaśniczych, zgodną z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Stan obu budynków przedszkola i pomieszczeń znajdujących się w nich jest dobry, co udokumentowane jest w przeglądach stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.

Pomieszczenia i stanowiska pracy pracowników zatrudnionych w NPJ W Wiśniowym Sadzie, odpowiadają i są zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi stanowisk pracy w przedszkolu.

Przedszkole  zatrudnia dziesięciu nauczycieli, trzech asystentów nauczycieli, dwóch pracowników administracji oraz czterech pracowników obsługi. Przedszkole współpracuje również z nauczycielami tańca, plastyki i gry w szachy.

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu jest sukcesywnie kontrolowany przez dyrekcję.


Warunki pracy i cele pedagogiczne

Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe.

Maria Montessori

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – jego dobro, zgodnie z ideą pedagogiki Marii Montessori.

Jej pedagogika jest bezpośrednio skierowana na dziecko wraz z jego potrzebami, na jego spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych. Najważniejsza dla wszechstronnego rozwoju dziecka jest jego edukacja w okresie od urodzenia do 6. roku życia. Na etap wychowania przedszkolnego Montessori kładła szczególny nacisk, obmyślając pomoce pedagogiczne i kreując dzieciom sytuacje do działań zgodnych z rytmem rozwojowym, związane z procesami udoskonalania i uświadamiania sobie własnych możliwości. Przykładem są pomoce do ćwiczeń zmysłów. Dostosowane są zarówno do sprawności sensomotorycznej dziecka, jak i jego duchowo-psychicznych potrzeb rozróżniania, porządkowania, klasyfikowania itd. Dzięki pracy z materiałem rozwojowym (zdobywanie otoczenia) dziecko świadomie odwołuje się do swoich predyspozycji.

Pomóż mi to zrobić samemu – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Montessori. To życzenie podawała później często jako główną myśl swojej koncepcji wychowania. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności. Zaprojektowanie odpowiedniego otoczenia, w którym istotny jest – wg Marii Montessori – porządek, należy do powinności nauczyciela. Wszystko w sali ma swoje miejsce. Porządek jest ukryty w każdym materiale dydaktycznym. Sala jest wyposażona w ten sposób, że umożliwia poznanie i opanowanie rzeczywistości, która stwarza możliwości i wnosi ograniczenia. Wszystkie meble dostosowane są do wzrostu dziecka. Materiał dydaktyczny znajduje się w zasięgu rąk dzieci.

Rola nauczyciela – wychowawcy

Nauczyciel w oddziałach Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków wychowanka. Ważnym zadaniem jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel powinien dostrzec, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również rozbudzać u niego atmosferę pracy, motywować do samodzielnego i indywidualnego działania.

Maria Montessori przydzieliła nauczycielowi określone zadania:

 1. ma obowiązek zachowania materialnego porządku: precyzyjnie pielęgnować otoczenie, tak by było ono zawsze czyste i uporządkowane;
 2. powinien uczyć korzystać z pomocy dydaktycznych, powinien być aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło;
 3. powinien obserwować wychowanków, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub proszenie o pomoc; musi spieszyć z pomocą tam, gdzie jest potrzebny;
 4. powinien słuchać i odpowiadać, kiedy jest do tego zapraszany;
 5. ma respektować pracujące dziecko bez przerywania mu;
 6. powinien akceptować wychowanka, który popełnił błąd, bez poprawiania go;
 7. powinien akceptować dziecko wypoczywające lub obserwujące pracę innych bez przymuszania go do działania;
 8. powinien takiemu dziecku pomóc, proponując mu przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując, czego jeszcze nie zrobiło oraz gdzie popełniło błąd;
 9. dziecku poszukującemu powinien dawać swoją obecność, a temu, które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać;
 10. powinien ukazywać dziecku, że jego praca jest zakończona, że dobrowolnie wyczerpał swoje siły i milcząco ofiarowuje mu swoją duszę jak duchowy przedmiot.

        


Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka,
a skryć się przed tym, które znalazło.

Maria Montessori

Dziecko jest:

 1. ciekawe świata,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. uczciwe i prawdomówne,
 7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. świadome zagrożeń.

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielek i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki;

rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz przestrzega ww. praw i zasad.

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

Nasze cele w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Za Marią Montessori, naszym podstawowym celem jest pomoc każdemu dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia:

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
 • rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 • kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • nauka poprzez aktywne działanie,
 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 • okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko – dziecko, dziecko – dorosły,
 • włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

Zasady pracy

Przedszkole pracuje w oparciu o pedagogikę Marii Montessori i na podstawie programu Odkryjmy Montessori jeszcze raz.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe i twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności – zabawę.

Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Nauczyciele w poszczególnych grupach realizować będą program adaptacyjny, program profilaktyki (indywidualne plany w grupach) oraz roczny program wychowawczy.


TECHNIKI MULTIMEDIALNE W PRZEDSZKOLU

Dzięki dobrej bazie dydaktycznej dotyczącej między innymi wyposażenia dwóch sal w interaktywne ekrany dotykowe, do realizacji podstawy programowej włączyliśmy również techniki interaktywne oparte na programach:

 

 • PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI
 • ZANIM BĘDĘ UCZNIEM

 

Oba programy były pilotażowo realizowane w czterdziestu przedszkolach śląskich w ramach innowacyjnego projektu finansowanego ze środków unijnych.


JĘZYK ANGIELSKI

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Językowy charakter przedszkola umożliwia nam prowadzenie tych zajęć codziennie.


Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • nasze cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości,
 • tradycje przedszkola
 • wytyczne MEN

Zasady pedagogiczne Montessori

Zasady pedagogiczne Marii Montessori zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka. Przedszkole ma zaspakajać indywidualne potrzeby każdego dziecka według następujących zasad:

 1. Zasada indywidualizacji

Należy przykładać dużą wagę do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określania aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz w celu dostrzegania i wykorzystania – dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

 1. Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych znajdujących się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach, w specjalnie zaprojektowanych szafkach, skąd dzieci biorą je samodzielnie i odkładają. Dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, którym materiałem będzie pracować. Dziecko wykorzystując materiał, musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Nie ma bowiem możliwości naśladowania innego dziecka. Materiały opracowane są zgodnie z zasadą izolacji i stopniowania trudności oraz możliwości dokonania samokontroli. Wbudowanie kontroli błędów w materiał dydaktyczny służy uniezależnieniu się dziecka od dorosłych, a także kształtowaniu się jego osobowości, a zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełnienia błędu i szacunek do osób je popełniających dostarcza dzieciom duchowej wolności, zmienia relacje między nimi a nauczycielem na bardziej partnerskie.

 1. Zasada wolności i swobody działania

Dzięki niej dziecko może zredukować swoją zależność od dorosłych i rozwinąć własną autonomię. Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu: tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zadań, ról, partnerów działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

Kara i nagroda

Maria Montessori przyznawała prawo do błędów. Wiele z nich człowiek naprawia metodą prób i błędów. Rozpoznanie błędu, a nie kara, prowadzi do jego usunięcia. Kara stanowi rodzaj poniżania, znieważa człowieka i ubliża jego godności.

Nagrodą jest satysfakcja z dobrze wykonanego zadania przez dziecko. Prawidłowość wykonanego zadania potwierdza kontrola błędu.


Otoczenie dziecka

Otoczenie dziecka tworzy sala przedszkolna. W sali przestrzegane są m.in. takie zasady, jak zasada estetyki, niskich i lekkich mebli, w których dostępne są dla dziecka wszystkie materiały, zasada kącików pracy, swobody wyboru rodzaju pracy, jej miejsca i czasu trwania.

Wymieszana wiekowo grupa dzieci, co umożliwia wychowanie społeczno-moralne, oraz nauczyciel, który jest organizatorem przygotowanego otoczenia i jego elementem. Wraz z dziećmi nauczyciel pielęgnuje to otoczenie, wszyscy są gospodarzami sali. Dzieci duże i małe uczą się wzajemnie od siebie, ułatwia się rozwój samodzielności dzieci. W grupach mieszanych wiekowo pojawiają się różne pomysły, uzdolnienia, wzorce poglądów i możliwości naśladowania. Pojedyncze dziecko zostanie szybciej zaakceptowane na aktualnym poziomie rozwoju i nie będzie tak szybko „zaszufladkowane” jako zwracające na siebie uwagę. Mniej jest rywalizacji wśród dzieci. Łączenie grup wiekowych wpływa pozytywnie na akceptację różnych osobowości (integracja dzieci oraz respektowanie indywidualnego tempa rozwoju).

 

Materiał rozwojowy – dydaktyczny

Poza porządkiem, obcowaniem z naturą, pięknem, bardzo ważnym składnikiem otoczenia jest materiał dydaktyczny. Jego zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany jest on materiałem rozwojowym. Materiał ten powinien być wprowadzany w odpowiednim czasie, okresie szczególnej wrażliwości na określony rodzaj bodźców.

Najistotniejszy czas wprowadzania kolejnego materiału dydaktycznego określa indywidualnie dla każdego dziecka nauczyciel, obserwujący jego pracę i czynione w niej postępy. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane zgodnie z określonymi regułami, do których należą m.in.:

 • stopniowanie trudności,
 • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
 • budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka,
 • wyzwalanie różnych form aktywności,
 • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesów – dzięki temu dziecko wierzy we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.

Następną ważną cechą tego materiału jest jego zaproszeniowy charakter, tzn. poprzez dostosowanie do fazy rozwoju dziecka zwraca on na siebie jego uwagę, wywołując zainteresowanie, a tym samym chęć do pracy z nim. Opisywany materiał służy rozwojowi całej osobowości dziecka.

Wśród materiału dydaktycznego wyróżnia się:

 • ćwiczenia codziennego dnia,
 • pomoce do kształcenia zmysłów,
 • pomoce do matematyki,
 • pomoce do nauki języka,
 • pomoce do wychowania dla kultury życia,

Formy pracy

 • praca indywidualna z materiałem rozwojowym,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • otwarte drzwi – zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami.

Reguły pracy

 • reguły pracy wolnej wg Marii Montessori,
 • system motywacyjny,
 • reguły dla rodziców ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel,

rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego

wspomagania rozwoju dziecka.


 KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2015 -2020

 1. Przekształcenie terenów zieleni wokół budynków przedszkola w ogródek montessoriański.
 2. Opracowywanie i wdrażanie programów pracy zgodnie z bieżącymi potrzebami placówki (program pracy z dzieckiem zdolnym, adaptacyjny, profilaktyczny).
 3. Pozyskiwanie pieniędzy na nowe pomoce montessoriańskie, wycieczki i konkursy dla dzieci.
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym opracowanie programów pracy indywidualnej (wyrównawczo – kompensacyjnej).
 6. Doskonalenie metod i form współpracy z rodzicami.
 7. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli między innymi poprzez udział w konferencjach poświęconych pedagogice Marii Montessori.